Beneficis Fiscals

Fundació Èxit  considerem important que coneguis el Marc Fiscal de Donacions deduïbles, ja que pot resultar una informació fonamental a l’hora de fer la declaració de la renda.

Marc legal

El règim fiscal de les donacions i aportacions es troba recollit en el Capítol II del Títol III de la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats no lucratives i incentius fiscals al mecenatge.

Aquest 2020 el Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig ha modificat l’article 19 sobre la deducció de la quota d’IRPF de la Llei 49/2002.

Condicions

Els donatius a ONG’s i Fundacions, poden ser deduïbles tant en l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) com també en l’Impost de Societats (IS).

Perquè la persona física o societat donant pugui realitzar aquest tràmit ha de comptar amb el certificat fiscal de la Fundació/ONG. Es tracta d’un document que atorga l’organització al donant una vegada realitzat el donatiu.

L’import a retornar sempre variarà en funció del tipus de col·laboració/donatiu i segons el règim fiscal al qual estigui subjecta l’organització amb la qual hagis col·laborat.

Tipus de donacions

Els donatius que donen dret a practicar deduccions seran els dineraris, els de béns o drets; els de constitució de dret d’usdefruit o les quotes d’afiliació. Pots sol·licitar més informació al departament de finances de la Fundació.

Novetats de 2020

El Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig modifica l’article 19 de la Llei 49/2002 i incrementa en un 5% les deduccions per donacions a ONG.

Els nous percentatges de deducció s’aplicaran a la declaració de la renda de 2020 per a les donacions efectuades a partir de l’1 de gener del mateix any.

Aquest increment afecta a les donacions realitzades per contribuents d’IRPF i contribuents de l’Impost sobre la Renda de No Residents que operin en territori espanyol sense establiment permanent.

Si l’activitat en la qual s’ha col·laborat ha estat classificada com a activitat prioritària de mecenatge per la Llei 49/2002 tindrà dret a un major percentatge de deducció.

Una oportunitat ho pot canviar tot

Ajuda’ns a que els joves de Fundació Èxit tinguin la seva

Fes-te soci​

1

Ajuda’ns a millorar l’ocupació juvenil i a reduir l’abandonament escolar prematur.

Realitza una donació

2

La teva col·laboració pot fer realitat centenars de somnis.