Premis i reconeixements

Pre­mi “Cinco Días” 2012

El nostre projecte “Joves Professionals” rep el premi “Cinco Días” a la Iniciativa empresarial més innovadora del 2012. El premi rebut reconeix la tasca de la inserció laboral de joves i el compromís amb l’esforç com a claus per al progrés i la superació.

S’ha des­ta­cat el caràc­ter pio­ner del projecte al implan­tar el model dual per donar res­posta a joves que pro­ve­nen d’una expe­rièn­cia de fra­càs esco­lar, apropant-los al món labo­ral.
També el fet que el projecte sigui la suma d’esforços d’una gran empresa (Mutua Madrileña), pimes (els tallers de Asetra) i una ONG, la qual cosa demostra que hi ha fórmules per aconseguir que la RSC no sigui un tema exclusiu de les grans empreses i multinacionals

Deixa un comentari