Premis i reconeixements

Ponèn­cia sobre el Projecte Coach

La ponència sobre el Projecte Coach premiada com l’exposició amb més aplicabilitat en el marc de la Festa de la Primavera del Fòrum de RRHH de Foment del Treball.

En el Fòrum de RRHH de Foment del Tre­ball es van entregar, en el marc de la Festa de la Pri­ma­vera, els seus guardons anuals, que premien la qualitat d’exposició, l’aplicabilitat d’una sessió i l’empresa amb més par­ti­ci­pan­ts.

La sessió del Pro­jecte Coach va ser valo­rada com la ponèn­cia amb més apli­ca­bi­litat. En aquesta sessió vàrem comptar amb els tes­ti­mo­nis de Belén Pera­les, Direc­tora de RSC d’IBM, i de Pilar Insúa, HR Mana­ger Sud d’Europa de Tim­ber­land, repre­sen­tan­ts d’aquestes dues empre­ses par­ti­ci­pan­ts en el pro­jecte i a les quals, des de la Fun­da­ció Èxit, volem agrair el seu cons­tant suport.

Tam­bé van ser pre­miades la sessió “Con­ver­ses per ges­tio­nar estats d’ànims” de Cat­he­rine Pare­des, Sòcia Fun­da­dora de Human Soft­ware, i Joan Car­les Vilà, Soci Fun­da­dor de Human Soft­ware, com la ponèn­cia amb més pun­tua­ció; i Ase­peyo com l’empresa amb més par­ti­ci­pan­ts en el Fòrum de RRHH.

Llegir més infor­ma­ció aquí.

Deixa un comentari