Projecte Yob

Inserció:
Cerca activa de feina i contractació.

El Pro­jecte Yob té com a objec­tiu aug­men­tar l’ocupabilitat d’aquests joves a tra­vés del con­tacte directe amb les empreses.

Jun­ta­ment amb aques­tes empre­ses, els pre­pa­rem per a la seva entrada al mer­cat labo­ral dotant-los de les eines neces­sà­ries i donant-los suport per acon­se­guir els seus objec­tius pro­fes­sio­nals.

Por­tem a terme dues acti­vi­tats com­ple­men­tà­ries basa­des en el model per com­pe­tèn­cies: For­ma­ció a Mida i Trai­ning Inten­siu d’Entrada al Mer­cat Laboral.

La metodologia es basa en el model per competències, així els joves poden desenvolupar habilitats i capacitats més enllà del seu currículum formatiu.

Formació a Mida

Col·laborem amb empre­ses que tenen vacants per cobrir. Defi­nim con­jun­ta­ment els per­fils pro­fes­sio­nals per com­pe­tèn­cies i realit­zem els pro­ces­sos de pre­se­lec­ció amb l’objectiu que els joves que pre­sen­tin millor acom­pli­ment siguin contractats.

Training Intensiu

Mòdul de dos mesos en què els joves realit­zen un entre­na­ment inten­siu amb l’objectiu de posi­cio­nar les seves can­di­da­tu­res en pro­ces­sos de selecció a través de les següents activitats: Speed Dating Inicial, Identificació competències, Creació marca personal i Speed Dating Final.

Amb al participació estratègica de:

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Fundación Exit
Right Menu Icon