Premis i reconeixements

Selec­cio­nada per l’ONU

La Fundaciò Èxit ha estat selec­cio­nada per l’ONU com una de les 85 ONG i Fun­da­cio­ns més fiables en el reportatge “Busi­nes­ses pro­fit from new part­ners­hips” publicat en el diari Financial Times el dijous 5 de juliol de 2007.

Amb data dijous 5 de juliol de 2007, el Finan­cial Times ha publi­cat un repor­tatge espe­cial sobre la rela­ció entre les ONG i les empre­ses: “Busi­nes­ses pro­fit from new part­ners­hips”. Dins del repor­tatge es des­taca una sèrie d’ONG que actuen a escala glo­bal i altres que actuen a nivell local/regional.
D’aquest últim grup (al que quali­fiquen de hid­den gems list) des­ta­quen 38 enti­tats, entre les quals este­m nosaltres. Al ser un estu­di a escala mun­dial creiem des de la Fun­da­ció que és una molt bona notí­cia que volem com­par­tir amb tots vosaltres. Repor­ta­jeONG­Fi­nan­cial­Ti­mes 

Deixa un comentari