Projecte Coach

Orientació: Motivació per seguir estudiant des de la realitat de l’empresa.

El Pro­jecte Coach és una ini­cia­tiva de volun­ta­riat cor­po­ra­tiu que pre­tén millo­rar l’ocupabilitat de joves en risc d’exclusió social a tra­vés del Coaching i del Mentoring. Està diri­git a empre­ses social­ment res­pon­sa­bles que volen invo­lu­crar el per­so­nal de l’empresa en una acció soli­dà­ria con­creta durant un temps limi­tat i amb uns resul­tats asse­gu­rats. Per això, la Fun­da­ció Èxit forma volun­ta­ris cor­po­ra­tius d’empreses mul­ti­na­cio­nals líders i social­ment res­pon­sa­bles per­què aquests puguin fer de “coach” a aquests joves.
D’aquesta manera, el jove coneix el món de l’empresa per dins i des­co­breix la seva voca­ció amb l’objectiu que es motivi per con­ti­nuar la seva formació. El volun­ta­ri es forma en una tèc­nica que podrà apli­car en el seu dia a dia i, a més, conei­x un jove del qual també podrà apren­dre molt i que l’obligarà a acti­var noves com­pe­tèn­cies de comu­ni­ca­ció, aten­ció a la diver­si­tat, lideratge… El volun­tari durant 6 ses­sions “mou” al jove per l’empresa pre­sen­tant-lo als seus com­panys i poten­ciant el tre­ball en equip.

Ets una empresa?

Ets un jove?

Amb la participació de:

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Fundación Exit
Right Menu Icon